Pop Up Window

Çeviri: Murat Çakır

Sosyalist sol: gerçekçi ve radikal!

Linkspartei.PDS ve WASG partileri içerisinde en büyük akım olan Sosyalist Sol’un pozisyonları.
Kısaltılmış metin.
I. Solun yeniden kurulması için

Biz, sosyalist işçi hareketinin geleneklerini içinde koruyan ve sermaye egemenliğini aşmak için yeni bir hamleye hazırlanan bir solun taraftarıyız. Sol, hem gerçekçi olmalı, hem de köküne inecek derecede radikal. Sol, emek, bilim, kültür ve politikadaki ilerici güçleri bir araya getirmeli ve toplumsal ittifaklar oluşturmalıdır. Sol, daha iyi bir yaşam için perspektifler geliştirmeli ve insanları bu perspektifler için ortak mücadeleye kazanmalıdır. Sol, toplumsal yapılanmaların ve insanların bilincinin değişmesi için mücadele etmelidir. Ancak bu şekilde arzu edilenin olanaklı, olanaklı olanın da gerçekleştirilir olmasını sağlayabiliriz.

Biz, sol-sosyaldemokrat ve reformcu-komünist gelenekleri birbirleri ile bağlayan geniş bir akım olarak sesimizi yükseltmekteyiz. Marksist toplum analizi ve strateji tartışmaları ile alternatif bir iktisat politikasının sol-keynesyen pozisyonları, akımımızın önemli temellerini oluşturmaktadırlar. Stratejik düşüncelerimizin merkezinde, bağımlı çalışanların ve toplumsal dışlama ve ayırımcılığa uğratılanların çıkarları durmaktadır. Kanımızca günümüzün ilerici toplumsal değişimleri ancak politik-parlamenter güçler ile parlamento dışı sosyal hareketlerin karşılıklı işbirliği ile gerçekleştirilebilirler. Burada en önemli olanları sendikalardır.

II. 21.Yüzyıl’da kapitalizm

Dünya, 21.Yüzyıl’ın başlarında istikrarsızlıklar ve çelişkilerle doludur. İnsanlar kaygı duymaktadırlar. Korku, egemen olan bir yaşam duygusuna dönüşmüştür. Toplum, giderek daha belirgin bir biçimde yoksul ve zengin olarak bölünmektedir. Sosyal devlet yerine, yardıma muhtaç olanların devlet daireleri tarafından daha fazla kontrol, disipline ve stigmatize etme altına alındığı bir sistem yerleştirilmektedir. Giderek daha fazla insan toplumsal katılımdan dışlanmaktadır. Doğal yaşam koşulları daha hızlı bir biçimde kötüleşmekte, ekolojik ve sosyal sorunlar yoğunlaşmaktadırlar. İnsanın küresel çapta yol açtığı iklim değişimi hızlanmaktadır.

Neoliberalizm, kapitalizmin çelişkili gelişimlerinden beslenmektedir. Neoliberalizm, insanların kendi kendilerine sorumlu olmalarını dayatmakta ve piyasa ve rekabet tarafından yönlendirilen süreçlerin, kamusal ve kolektif düzenlemelerden esas itibariyle daha üstün olduklarını ileri sürmektedir. Neoliberalizm, şekillendirme olanakları giderek azaltılan demokrasiye saldırmakta ve insan medeniyetinin elde ettiği sosyal ve demokratik kazanımları tehdit etmektedir. Neoliberalizmin dışlayıcı tartışmaları, farklı ten rengine sahip veya arka planı göç olan insanları »parazit« olarak niteleyen ve öyle davranan aşırı sağcı düşünce ve tavırlara neden olmaktadır.

Sermaye birikiminin dinamiği ve sermaye sahiplerinin çıkarlarına yönelen ve talebi yadsıyan yanlış politika, reel kriz nedenlerini oluşturmaktadırlar. Kâr teşviği ve vergi indirimleri, kamusal ve sosyal hizmetlerin azaltılması ve ücrete bağımlı olanlar üzerinde artan baskılar ile gerçekleşen aşağıdan yukarıya dağılım, toplumsal talebi zayıflatmakta ve işyerlerini yok etmektedir. Bu aynı zamanda, yeniden gider kısıtlamasına gerekçe gösterilen kamu bütçeleri ve sosyal kasaların finans krizini derinleştirmektedir.

III. Toplumsal mücadeleler ve yeni sol

Yeni sol partinin üyeleri, partiye solun farklı geleneklerini getireceklerdir. Yeni partiyi, eski sosyaldemokratlar, sosyalistler, komünistler, solcu yeşiller, solcu hıristiyanlar, farklı sosyal hareketler ile sendikaların üyeleri ve aktivistleri oluşturacaklardır. Bunlar arasında, kendilerini sosyalist olarak tanımlamayanlarda bulunmaktadır.

Sosyalist yeniden yapılanmanın yeni hamlesinin, başarısızlığa uğrayan Sovyetler Birliği ve DAC modeline göre olmayacağı açıktır. Ancak sosyaldemokrat sosyal devlet modellerinin deneyimleri ve başarıları basit bir şekilde devam edemeyeceklerdir. Bunlar, yeni bir temele oturtulmalı ve antikapitalist bir perspektifle bağlantılı hale getirilmelidirler.

Yeni sol partinin temel görevlerinden bir tanesi, 21. Yüzyıl’ın koşulları altında dayanışmanın yeniden oluşturulması ve yeniden yapılandırılması olmalıdır. Bu yeni sol parti, dayanışmacı değerlerin yeniden önem kazanmaları için çalışmalıdır. Partinin görevi, bu toplumdaki güç dengelerinin ilerici bir yöne doğru değişmesini sağlamaktır. Bu, sınıf politikası kategorilerinde düşünmek, sermayeye ve neoliberal ideolojilerine karşı pozisyon almak ve bağımlı çalışanların, işsizlerin, güvencesizlerin, küçük serbest meslek sahipleri ve ailelerin tarafını tutmak anlamına gelir. Bu aynı zamanda, insanların düşünme ve duyguları üzerine olan egemenlik için neoliberalizme, içeriksel ve kültürel hegemoni için mücadele etmek anlamına da gelmektedir. Biz, rekabeti öncelikli kılan neoliberal insan resmine karşı, içinde bireyin özgür gelişiminin, herkesin özgür gelişiminin önkoşulu olduğu, sosyal ve dayanışmacı bir toplumun tasavvurunu koymaktayız.

Neoliberalizmin ideolojisi ve politikasına karşı ofansif bir biçimde sürdürülen karşı çıkış ve geniş toplumsal karşıt güçleri mobilize edilmesi olmaksızın, sol savunma pozisyonundan kurtulamayacaktır. Yeni sol, sosyaldemokrasinin ilerici geleneklerini almalı, ama onları da aşmalıdır. Aynı zamanda, somut olmayan alanlarda kendini kaybeden, sosyal iyileştirmeleri tarihsel bir öteki dünyaya erteleyen ve ultimatif taleplerle geniş ittifakları tehlikeye sokan sekterlik ve avangard yaklaşımlardan ayrışmalıdır. Yeni sol, burada ve şimdi başlamalı ve tarihsel olarak verili olan koşulları sorgulayarak, bugünün ötesini göstermelidir.

Yeni sol çoğulcu olmalıdır. Partinin oluşumu, WASG ve Linkspartei.PDS’in eşit haklılık temelinde ve Doğu ile Batı’nın eşitliği üzerine kurulmalıdır. Yeni sol parti, cinsiyetler adaleti tarafında durmalı ve bunu, parti içerisinde kadınların belirgin tüzel ve işleyiş haklarını düzenleyerek, pratiğe sokmalıdır.

Yeni sol, sendikalar, eski ve yeni sosyal hareketler ve parlamento dışı muhalefet, sol kültür ve eleştirisel bilim ile etkin ve yapıcı diyalog içerisinde olmalıdır. Ayrıca partiyle bağlantılı olan ve sol gençler ile kadınların özerk aktivitesine olanak sağlayan, demokratik bir biçimde örgütlü yapılanmalar da gereklidir. Yeni sol, kalifiyeli, eyleme yönelik ve süreklilik arz eden bir parti içi eğitimi gerçekleştirmelidir.

IV. Antikapitalizm ve reform alternatifleri

Yeni sol, bütün insanların özgür, kendi kendine karar verecekleri bir yaşama ve toplumsal refaha katılımını gerçekleştirmek ister. Burada ücretli emek, erkekler ve giderek daha fazla bir biçimde kadınlar için çok çeşitli faaliyetlerin temeli olarak merkezde durmaktadır. Ücretli emek ile serbest çalışmanın kapitalizmde sömürü, yabancılaşma ve patriarkal ilişkilerce belirlenmesi nedeniyle, ücretli emek içerisinde de sosyal şekillendirme ve bireysel alanlar merkezîdir.

Alternatif iktisat politikası, yurtiçi talebi güçlendirmeli ve sosyal ve ekolojik açıdan yönlendirilen, kalifiyeli büyümeye yol açmalıdır. Sosyalist sol bu nedenle eğitim, sosyal, ekolojik ve ulaşım altyapısında geniş bir kamusal gelecek ve yatırım programı talep etmektedir. Bu alanlardaki kamusal ve kamu tarafından finanse edilen istihdam masif bir biçimde genişletilmelidir. Devlet ve kâr amacı gütmeyen sektör elindeki kamusal var olma güvencesinin güvencesinin özelleştirimesine karşı direnmekteyiz. Kamunun malî krizi ile, güçlü bir büyüme ve adil bir vergi politikası aracılığı sayesinde baş edeceğiz.

Biz, yaşamı garanti edecek düzeyde yasal asgarî ücret talep etmekteyiz. Çalışma süreleri, insanların gereksinimlerine uygun bir biçimde ve tam ücret altında azaltılmalıdır. Yeni bir tam istihdam olarak, herkes için iş, ama bireyler için daha az çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz.

Özgürlük, kendi kendine karar verme ve şekillendirmeye demokratik katılım, sosyal güvenliği gerekli kılmaktadırlar. Toplumun bütün üyeleri yeterli konut ve gıdaya, eğitim, sağlık hizmetleri ve bakım, bilgi ve iletişim olanakları, kültürel teklifler ve mobiliteye ulaşabilmelidirler. İşsizlik, malüllük veya yaşlılıkta gelirleri veya varlıkları yeterli olmayanlara, gereksinime göre sosyal temel güvence ödentisi verilmelidir. Koşulsuz temel gelir talebini reddetmekteyiz. Bu talep, çalışmanın merkezi önemini yadsımakta, işsizliğin azaltılması görevi üzerinden dikkatleri çekmekte ve neoliberal yurttaş parası veya kombi ücret konseptlerini olanaklı kılmaktadır. Ayrıca insanların çoğunluğunun adalet tasavvurlarına uymamaktadır.

Sosyal devletin finansmanını, bütün toplumsal kesimlerin ve gelirlerin sayanışmacı ve eşit bir biçimde finanse edilen yurttaş sigortasına çekilmesi ile güvenceli ve adil olarak şekillendirmek istemekteyiz.

Solcular, iktisattaki, kitlesel iletişim araçlarındaki, eğitim, bilim ve diğer toplumsal alanlardaki demokratik kontrolü ve kararlara katılımı genişletmek istemektedirler. Demokratik özgürlük hakları geniş bir biçimde garanti edilmeli ve doğrudan demokrasi biçimleri genişletilmelidir. Bir çok diğer ülkede olduğu gibi politik grev ve genel grev hakkı kullanılabilmelidir.

Okullar ve yüksek okullar kamu tarafından ve demokratik bir biçimde örgütlenmeli ve harçsız finanse edilmelidirler. Herkes için tek tip bir tam gün okul sistemi ve okul öncesi eğitim gereklidir. Ülke çapında ve seçme olanaklarını içeren meslek eğitim yeri tekliflerinin gerçekleştirilmesi için, meslek eğitiminde bulunmayan şirketlerin ödeme yapmalarıyla gerçekleştirilecek bir mesleki eğitim zorunludur. Eğitimi geliştirme tekliflerine ve yaşam boyu, mesleğin yanısıra kalifikasyon olanaklarına katılım malî ve zaman açısından herkes için olanaklı hale getirilmelidir.

Sol, erkeklerin kadınlar üzerindeki dominant toplumsal konumlarına karşı mücadele etmektedir. Sosyal devlet düzenlemeleri ve hizmetler ile, kadınların ve erkeklerin aile ile mesleği bir arada götürmeleri eşit fırsatlı hale getirilmesi teşvik edilmelidir. Bu politika, insanların iktisatta, toplum ve politikada uğradıkları her türlü ayırımcılığın aşılmasını hedeflemektedir. Yeni sol parti, aşırı sağcı ideolojilerin temelini oluşturan ırkçılığa, yabancı düşmanlığına, antisemitizme ve müslümanların ayırımcılığa uğramasına karşı mücadele etmelidir.

Dünya çapındaki ihracat piyasalarında rekabet ve pay almayı teşvik etmek yerine, yoksul ülkelere gelişme perspektifleri veren, sosyal ve ekolojik şekillendirme ile demokratik kontrolü olanaklı hale getiren dayanışmacı bir dünya iktisat düzeni hedefimizdir. Doğrudan yatırımlar ve transnasyonal tröstler daha sert kurallar ve kontroller ile sosyal ve ekolojik standartlar altına sokulmalıdırlar. Uluslararası kurumlar demokratikleştirilmelidirler.

Sol, emperyalist savaşlara ve egemenliğe karşı mücadele vermektedir. Özellikle Almanya’nın dış politikasının, dünya çapında askerî operasyonlarla ve dünya çapında operasyona hazır Avrupaî silahlı kuvvetlerinin kurulmasıyla militaristleştirilmesini reddetmekteyiz. Biz, silahsızlanmayı ve halklar arası anlayışı hedefleyen barış hareketi çerçevesinde angajman göstermekteyiz.

AB, demokratik, sosyal ve sivil bir güç olmalıdır. Yüksek istihdam düzeyi ve sosyal haklar, liberaleştirmeden öncelikli görülmelidirler. Yok edici sanayi mevkii rekabeti, sosyal, vergi ve ücret dampingi yerine, Avrupa çapında kalifiyeli büyüme ve istihdamı, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği ve kamusal emtiaların korunarak geliştirilmesine yönelik koordineli bir politika talep etmekteyiz.

Önümüzdeki yıllar ve onyıllarda hammadde ve enerji kullanımı ile çevreye zarar veren madde atıklarını önemli ölçüde azaltmak zorundayız. Geleceğin iktisatı, güneş ve yenilenebilir enerjiler ve hammaddeler üzerine kurulu olmalıdır. Dünya ekonomisinin ve özellikle malî piyasaların düzenlenmesi esaslı bir biçimde reformize edilmelidir.

Biz, kapitalizmi, kapitalist üretimin ve çıkarların egemenliğini toplumsal gelişme için aşmak istiyoruz. Modern antikapitalizm ve demokratik sosyalizm, Marks ve Keynes temelinde elde edilen bilgileri, karşı karşıya getirmek yerine, birbirleri ile bağlantılı hale getirmektir.

V. Sendikal yönelimli, sosyalist bir akımı oluşturmak için!

Bizler, gerçekçi, eleştirisel, radikal ve sınıf yönelimli olan, yani ücrete bağımlı toplum çoğunluğunun çıkarlarından hareket eden bir sosyalist sol akımın oluşturulmasını gerekli görmekteyiz. Yeni sol içerisinde oluşturulmuş olan akımlardan hiç biri bu yaklaşımı geliştirmiştir.

Sol-ütopist akımlara nazaran bizler, sadece değişimi istemenin ve arzuları sesli bir biçimde ifade etmenin yeterli olmadığını vurguluyoruz. Biz, daha çok bugünden ilerici toplumsal ve politik yapılanmaları hareket noktası olarak ele alıp, bunları insanların gereksinimlerine uygun bir biçimde geliştirmek ve değiştirmek istiyoruz.

Ancak bizler aynı zamanda sol içerisinde boy gösteren ve verili koşullar içerisinde kalıp, sadece bu çerçevede sorunları hafifletmek isteyen yaklaşımlarla aramıza sınır koymaktayız. Kabullenilemeyecek koşulları alaşağı etmek, solun hedefi kalmalıdır. İnsanların kendilerine duydukları bir özgüvenle ve kurtuluşçu bir şekilde dayanışmacı toplumu hedefleyebilmeleri için toplumsal bağlantılar üzerine aydınlanma ve iletişiminin gerçekleşmesi, görevimiz kalacaktır. Ancak koşulların ve düşüncenin aynı anda değişimi, kırılmalar gösteren neoliberal hegemoninin aşılmasını olanaklı hale getirecektir.

Sosyalist bir toplum için mücadele ile reformlar bir karşıolum değillerdir. Çünkü ekonomik-sosyal düzenlemeler, kollektif sosyal devlet yapılanmaları ile burjuva toplumunun kazanımları, toplumun daha ileri giden değişimleri için bir çıkış noktası olabilirler.

Sol politika, sermaye çıkarlarının yapısal gücüne yenilmemek için, sosyal harekete ve parlamento dışı baskının mobilize edilebilmesine dayanmalıdır. Hükümete katılmanın mı, yoksa muhalefette kalmanın mı daha doğru olacağına, somut güç dengelerinin değerlendirilmesi ve ilgili insanlarla yapılacak tartışmalar temelinde karar verilmelidir. Alternatif bir tavır alış yerine, uygulanan politikalar sonucunda sosyal açıdan zayıf olanların yaşam durumunun iyileştirilebileceği ve sola doğru esaslı bir politika değişimine katkıda bulunabileceği gerekçelendirilmelidir. İnsanlar, kendi çıkarları için harekete geçmeye cesaretlendirilmelidirler.

WASG ve Linkspartei.PDS’in bütün üyelerini ve sosyal hareketler ile sendikaların aktivistlerini, Sosyalist Sol’u desteklemeye davet ediyoruz.

Tüm yazı ve çeviriler kullanılabilir. Dergimizin kaynak olarak gösterilmesi rica olunur.
Alle Beiträge und Übersetzungen können übernommen werden. Hinweis auf unsere Seite wird gebeten.